Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 7

Denne uka har vi fjernet egnerhuset. Her er deler fra forskjellige perioder, - 60- til 90-tall. Under glassfibertekkinga på taket fant vi spor etter en mengde små spiker, noe som kan tyde på at det har vært tekket med seilduk eller blikk. Vasken og den provisoriske benken er fra 90-tallet og skal ut. Det har også vært en varmeovn i egnerhuset og hullet etter pipa er fortsatt i taket, dog tettet. This week we removed the "egnerhus". There are parts from different periods, from the 1960 to the '90. Under the glass fiber roof cover, probably from the 70's we found small nails indicating that there was originally a canvas cover on the wooden roof. The sink and poorly made table are from the 90's and have to go. When Brottsjø was used for fishing there was also a second stove standing in the "egnerhus" used for cooking and drying cloth, you can still see the round hole. Her er egnerhuset fjernet, dekket er i god stand. And it's gone, the deck is still in good condition. Vi har også startet demontering av fordekket og svineryggene. We also started with the foredeck, we took away the "svinerygg" and the deck. Deler av dekket er skiftet ut for noen år siden, men det er ingen tvil om at det er modent for utskiftning. Noen av bjelkene er også i dårlig forfatning. Parts of the deck were replaced some years ago but here there is no doubt that it's old and rotten and time to replace. Under the deck some beams were also in bad shape. Det øverste bordet i kvitrekka på Brottsjø har en ganske skarp knekk hvor den blir mer utfallende. En fin detalj som sannsynligvis gjør båten litt tørrere i ruskevær. Dette er ikke helt vanlig på kutterbaugene. Vi var litt spente på om dette var resultat av råte, eller om det var kilt ut ved en ombygging, - eller om det var den originale konstruksjonen. Det var nok den originale konstruksjonen, slik det neste bildet viser. At the top of Brottsjø's bow you can see that the last plank is sticking out. A nice detail that makes the boat a little better protected against the waves. Most of the time the skin goes in a straight line on this kind og boats, so we suspected that the construction was so rotten and that the planks were pushed out. But it wasn't, like the sketch and the next picture will show. Dette er en typisk detalj som skal dokumenteres og bevares. Slike særegenheter går gjerne i glemmeboka om man ikke tar seg tiden til å dokumentere dem. Kanskje sammenfaller dette med trender i tida da Brottsjø ble laget, - med mere utfallende bauger som også ettehvert ble vanlig på kuttere. So another detail of Brottsjø we have to preserved, documented and now we have to find out why and how they made it so that later generations of boat builders can reproduce it and understand why it was done. These details, important for Norwegians history of boat building will get lost if we don't take the time for it, this is why nordnorsk fartøyversenter was founded and it separates us from a normal shipyard. Vi har ikke ubegrenset med lagerplass, men prøver å ta vare på så mye som mulig av de gamle konstruksjonene. Man kan måle, notere og se på bilder så mye man vil, men det er fortsatt originalene som er den beste kilden, - det kan gå lang tid før man er i gang med gjenoppbygningen. I dette prosjektet forsøker vi å finne ut hvordan hver enkelt bit er laget mht. materialer, maskiner og verktøy - en tidkrevende, og ikke helt enkel jobb. We don't have unlimited storage room but I try to keep as much from the old construction as possible even if we cannot use is any more. It can take up to 2 years before we have to rebuild sudden parts and you can take all the pictures you can and measure as much as you want but the real thing is the best if you have to copy it. With This project we also gone try to find out with every single item how it was made originally so that if we remake it we use the same materials, machines and tools, it's another reason to save as much as possible so that we can take the time to find all of this out, and that is not easy.

Uke 6


Det siste mekanikerne fjernet fra båten var rørene til kjettingstyringa. Nå skal de igang med å pusse opp gjenstandene.

One of the last things the mechanics took of Brottsjø were the tubes around the chain steering. Now they can begin with restoring and cleaning everything.


På babordsida har vi begynt å fjerne lenningen for den var råtten. Vi får også sett tilstanden på rekkestøttene bedre. Mere enn halvparten av de tredve rekkestøttene må skiftes pga skader i toppene. Den til høyre på bildet har et større problem

On the port side we started taking away the wooden railing because it was rotten but also because I wanted to see how the "rekkestøtte" looked like underneath it. More than half of the thirty "rekkestøtte" have to be shifted out because of damage on the top, the one on the right side of the picture has a bigger problem.


Sist uke skrev Christiaan om boltene i skandekket på styrbordsida, og hvordan de viste at huden hadde blitt skiftet der. På babord side er det bare en bolt gjennom fyllstykkene i denne delen av skandekket, så det ser ut til at huden og alt er originalt på den siden. Siden målet er å føre båten tilbake til 1989 kunne vi alltids kopiert løsningen etter reparasjonen ved å sette inn tre bolter, og kutte en av dem på styrbordsida. I steden bruker vi heller utførelsen slik vi antar den var originalt. Observasjonene vil imidlertid nevnes behørig i rapporten som skal skrives etter restaureringa.

Last week I wrote about the bolts in the "skandekk" on starboard side and how they showed that the outer skin was changed at least once. On the port side you only see one bolt in this part of the "skandekk" and in this "fyllstykke" so it looks like this is the way it was originally done. Now I have to decide how to bring it back, our goal is how it was 1989, so I should put 3 bolts in the ones that had that in 1989 and cut one of them and like in this case it have to put in one??? I think I will make a nice rapport about my findings and use only one bolt.


Her er et annet fyllstykke med to bolter. Her er det ingen kappet bolt, og vi antar dette fyllstykket har blitt skiftet. Når en sammenligner spantetoppene her med de på forrige bilder, skjønner en at et godt fyllstykke har holdt dem tørre.

But two "fyllstykker" further things get more complicated again. Now you see two bolts and what you don't see is the bolt that is cut where the "fyllstykke" begins, here the "fyllstykke" is changed once, maybe that was a good thing, compare the top of the ribs on this picture with the other one, a good "fyllstykke" keeps them dry.


For å gjøre en god kalkulasjon på tidsforuk ved restaureringa har vi tatt ut en del av garneringa. Spantene ser stort sett bra ut og innsida av huden er fuktig, men ikke råtten. Som de fleste gamle båter er det klart at tilstanden under vannlinja er mye bedre enn alt over.

To make a better calculation of the hours needed to restore Brottsjø in to it's former glory we took away some "garnering", the inner skin. The ribs look ok for the most part and the outer skin is wet but not rotten. Like most old boats it is clear that the condition under the waterline is much better than the condition of everything above it.


Det gjelder også kjølsvinet, eller innerkjølen, - litt våt, men ut ifra hva vi kan se er tilstanden bra.

That includes this part of Brottsjø, the "kjølsvin", call it the inner keel, a little wet but from what we could see in good condition.


I tre uker har Christiaan hatt hjelp av smeden vår, Jens-Erik. For å sjekke tilstanden er også hudplank fjernet. Her forbereder vi oss til å dra ut spiker uten å skade treverk.

For three weeks I get help from Jens-Erik, our traditional smith. For the same reasons as above I wanted to take away some skin on the outside, her we prepare us to take away the nails without damaging the wood.

Her er beskrivelse av metoden vi bruker for å dra ut spiker.

Here you can see the method I developed to do that.


Her er planken tatt ut, og tilstanden virker bra nok til at vi kan berge en god del av den originale Brottsjø.

Here the plank is gone, the condition of the wood is good enough, we can save a little bit more of Brottsjø.

Uke 5

Denne uka har vi begynt å demontere skandekket. Skandekket består her av fyllstykker mellom rekkestøttene, reim og drivreim. Skandekket skal være tett og godt tilpasset rundt rekkestøttene for å hindre lekkasjer her. Dette er et vanskelig område å kontrollere for råte og lekkasjer, da det er skjult bak veger, hud og garnering. Ved lekkasjer her oppstår gjerne skader som er kostbare å reparere. For å tette dekket drives det med hamp, hvorpå det bekes eller kittes. Skandekket har i oppgave å motstå kreftene fra drivinga slik at dekket ikke blir bredere og bredere. Drivreima felles derfor ned i bjelkene som dermed tar opp strekk-kreftene. I dekket har vi videre randplank og hakaplank. Randblanken er den ytterste dekksplanken, og buer seg svakt etter reima. Den har tverre ender som ligger mot hakaplankene. Hakaplankene ligger gjerne i områdene nær baug og hekk. Dekksplankene felles mot hakaplankene, og dermed unngås spisse ender på dekksplankene - spisse ender ville vært svake ved driving. På bildet over sjekkes det om dekksplankene er rette eller svakt buede. Randplanken på Brottsjø er litt spesiell da den delvis også fungerer som hakaplank. This week we started taking away the old "skandekk", that is the construction at the side of the deck that prevents water that's coming from the deck to leak in-between the ribs and so in parts of the boat that you can't inspect and thus potentially can cause serious damage. Another important function of the "skandekk" is preventing the deck to get wider and wider, the way we make these decks water tight is by forcing hemp into the different seams between the planks, by doing this you create enormous forces sideways and the " skandekk" stops these. At this picture you see how I check if the deck is straight or slightly curved. The "randplank" between the straight deck and the curved "skandekk" gets special attention because of its shape. Skissa viser skandekket, og hvordan kreftene virker ved drivinga. Here is a sketch of the "skandekk" and the forces that work on it. På Brottsjø fant vi spor etter gamle reparasjoner. De grønne linjene viser bolter som er kuttet mellom fyllstykkene og huden, mens de røde viser bolter som går gjennom skandekksplanken (øverste hud-bord). Boltene går vanligvis helt ut gennom huden. Det er derfor nærliggende å tro at huden har vært skiftet her. At Brottsjø we found evidence of old reparations. The green lines represent bolts that were cut were the "fyllstykke" stops, the red ones are connected to the "hud" the skin of the boat. This is the normal way of doing so it looks like that part of the "hud" is changed atleast ones in its history. Andre steder på båten er er hvert fyllstykke festet med en bolt som er klinket i begge ender. Ved skifting av skandekksplanken vil en helst unngå å rive dekket for å få plass til å klinke, derfor bruker en gjerne bolt med mutter, som her. We know this because on this side of Brottsjø's "skandekk" it only had one bolt per "fyllstykke" (filling peace) and they were riveted on both sides. If you don't wane remove several deck planks you can't remove the old bolt and you have to use new bolts and use nuts as you can see on this picture, there is no room to rivit. Skisse av konstruksjonen på Brottsjø. Another sketch, now with a little bit more parts with their Norwegian names Den hydrauliske koblinga på Finnøy-motoren trenger utbedring We now know that there is a little bit more work on the drive train. Etter mange års trofast tjeneste ser det ut til at propellakslingen må erstattes. After many years of trustworthy performance we think that now is the moment to replace the axel shaft of Brottsjø so that she can go another 70 years. Her er et bilde fra maskinrommet rundt 1989, - altså den tiden fartøyvet skal tilbakeføres til. Here we have a picture from around the time that we have set as a "guide-date" (1989) It's a part of the machine room. Og slik ser det ut i dag. Litt maling og flikking, så blir det så fint atte.. De blå dekslene på knivbryterne mangler, og nye må lages. Det elektriske utstyret trenger ikke se nytt ut, men skal få seg en skikkelig gjennomgang slik at alt virker, forhåpentligvis i mange åre fremover. And here you can see how it looks today. My goal is 1989 so I cannot make it all new and shining but a ones over with some soap is also not enough. The blue covers that are missing we have to make new and all the rust marks have to go and I have to try to stop the rust to. All the switches and the rest off the electric system doesn't have to shine but it all has to function and preferably for years to come.