Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 19

Denne uka har Peder, elektrikeren vår, ferdigstilt sitt arbeide på Brottsjø for i år. Alle de gamle bryterne, soklene og panelene er renset, målt og reparert. Der det var nødvendig har han skaffet tilsvarende gamle deler. Se resultatet - de ser jo nye ut.

This week Peder, the electrician finished his work on Brottsjø for this year. All the old switches, sockets and switchboards are cleaned, measured and repaired, if necessary using old parts where possible. Look at the results, they look like new again.


Uke 18

En ny stevn på ett minutt

Denne uka har vi montert den nye stevnen, og den passer fint. Christiaan begynte å spikre huden til stevnen etter å ha gjort noen småreprasjoner på hudplankene. Noen av plankene er gamle og krever litt ekstra oppmerksomhet, men vi er glade over å kunne berge flestparten.
 
This week the new stern is mounted and it fits nicely. I started nailing the planks after we did some small reparations to them, some of the plank are old and need some attention but we are happy we can save most of them.

Gammelt og nytt møtes. Emnet til stevnen var ikke av beste kvalitet. Vi hadde det liggende i sjøvann i ni måneder etter at det ankom, men fuktigheten i hallen kan ha vært for lav, - det sprakk. Nå står luftfukterne på full tuting, og det er konstant skodde i hallen - i håp om å stoppe uttørkinga.

The old and the new meet. The wood we used was not of the best quality. We put the log in the water for 9 months when it got here but the humidity in the hall can be too low, I put on the air moisturizer to slow down the drying process.

Joost har skiftet spanter. Her bruker han øks til tilpasning. Vi har funnet ut at det ble brukt båndsag til grovutforming, mens tilpasninga ble gjort med øks.

In the meantime Joost is changing ribs. Here he uses an ax to fit this rib. We found out that they used a band saw to saw out the then desired rib and then used an ax to trim it.

De fleste spantetoppene er i dårlig forfatning..

Most of the time the tops of the ribs are in bad condition…

...og noen av dem har også store sprekker der spiker og nagler kommer inn. Vi skifter disse også slik at festemidlene skal få godt grep. Under vannlinja er trevirket i adskillig bedre stand enn overvanns.

…but some of them also have long cracks were the nails come in. We change these to so that the new nails have a good grip. Under the waterline the ribs are in a much better condition than over the water line.

Siden trevirket er bedre dess lavere i båten en kommer, kan vi berge noe av interiøret og hele de originale livholtene.

Because they are better the lower you go we can save some of the interior and the heavier inner skin or “livholt” in Norwegian.